Administratorem danych osobowych jest Spółka Reklama Informacja s.c.
Stefan Kowalski, Jan Kowalski z siedzibą w 68-100 Żagań, Dzietrzychowice 76

Osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych jest – Współwłaściciel spółki Stefan Kowalskim, z którym można się skontaktować pod adresem:
biuro@reklamainfo.zagan.pl lub obsluga@reklamainfo.zagan.pl,
lub korespondencyjnie: Reklama Informacja s.c. Stefan Kowalski, Jan Kowalski
z siedzibą w 68-100 Żagań, Dzietrzychowice 76

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

      Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności następujących przypadkach:
  1. W celu możliwości ustalenia i uzgodnienia montażu reklam na nieruchomościach należących do właściciela danych. Do czasu uzgodnienia warunków umowy, Spółka nie będzie przechowywać danych innych jak tylko adres nieruchomości, adres e-mail, numer telefonu, nazwisko, lub dane osoby prawnej.
  2. W celu sporządzenia umów Spółka będzie przetwarzać i przechowywać dane niezbędne do podpisania umów.
  3. W celu realizacji udostępnianych przez Spółkę usług własnych Spółki, polegających na oferowaniu, udostępnianiu powierzchni reklamowych, w tym zakresie wyłącznie dane geograficzne i adresowe.
  4. Dane związane z położeniem geograficznym nieruchomości na których zostały zamontowane reklamy, będą udostępniane firmom i pracownikom obsługującym zamontowane powierzchnie reklamowe, w celu dokonywania ich obsługi.
Dane osobowe są ujawnione pracownikowi biura obsługi klientów Spółki w celu współpracy z Państwem.zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia do czasu odwołania zgody.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, wynajęcia powierzchni gruntu lub ściany pod reklamę.
W przypadku braku wyrażenia zgody, dane osobowe nie będą przetwarzane w/w celach.

Współwłaściciel spółki Reklama Informacja
Stefan Kowalski